درباره ما

موسسۀ همبستگی ومساعدتی افغانستان نوین یک نهاد غیراننتفاعی، عاری از تعصبات قومی، مذهبی، لسانی وسمتی بوده که به منظور انجام فعالیت های بشردوستانه واحیای مجدد کشوربه سطح ملی و محلی توسط تعداد از متخصصین فعال ومتجرب که هدف زندگی شان خدمت به مردم وکشور بوده تاسیس شده است.

 موسسۀ همبستگی ومساعدتی افغانستان نوین در سال 27/2/1391 هجریَ شمسی مطابق  به 2012 م با شماره  2614ثبت و راجستر با وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان گردیده، وازسال 2012 میلادی بدینسوآغاز به فعالیت های سکتوری و اجتماعی نموده است. این موسسه با آغاز فعالیت وتلاش های صادقانه خود توانسته است، که عضویت وزارت های محترم صحت عامه، تعلیم وتربیه، اطلاعات وفرهنگ،  وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان ، وزارت زراعت، وزارت احیا وانکشاف دهات و شورای عالی صلح افغانستان وهمچنان برخی از موسسات ملی، بین المللی و ملل متحد را بدست آورده است.

ضمناً موَسسۀ TACT مجله ماهوار و همچنان استیشن رادیویی اف ام بنام رادیومرسته (کمک) را با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ جهت خدمات مزید رسانه ئی درعرصۀ تعلیم و تربیه، صحت ژ منع خشونت علیه زن و طفل ٰ، صلح و حقوق بشر راجستر نموده که با استفاده از رسانه ها در سطح کشورمیخواهد همیشه با مردم واجتماع در تعامل باشد. موسسۀ همبستگی ومساعدتی افغانستان نوین به منظور بازسازی مجدد، حقوق بشر، توانمندی خانم ها و آموزش برنامه های کارآفرینی، ایجاد فرصت های تجارتی برای زنان افغان و انجمن های تجارتی را جهت کاهش فقرو بٍی ثباتی های اجتماعی به را انداخته است .


اهداف موسسه همبستگی و مساعدتی افغانستان نوین

اهداف اصلی واساسی موسسه همانا رسیدن به یک  افغانستان  توسعه یافته و دور از فقر فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی ، آرام و مرفع میباشد. که موسسه  برای رسیدن به آن تلاش خواهد نمود.

میتوان اهداف موسسه را بطور فشرده قرار ذیل بیان نمود.

·        کاهش فقر فرهنگی، اجتماعی واقتصادی.

·        ارتقای ظرفیت، تعلیم وتربیه، آگاهی دهی های صحی ، محیطی وحفظ الصحه.

·        تهیه و ترتیب پروگرام های آموزشی حرفه تجارت و پیشرفت زنان متشبث افغان.

·        اشتراک در پروسۀ اعمار صلح، احیای مجدد، بازسازی و انکشاف کشور.

·        ایجاد برنامۀ شهری اعمار صلح افغانستان ومحوه خشونت علیه طبقه زنان و اطفال.

·        زمینه سازی برای ایجاد محیط سالم تحصیلی برای رشد فرهنگی وسطح تحصیلی.

·        ایجاد فرصت های تجارتی برای زنان افغان و انجمن های تجارتی جهت کاهش فقر.

·        راه اندازی کورس های سواد آموزی و حرفه ای.

موسسۀ همبستگی ومساعدتی افغانستان نوین برای رسیدن به اهداف خود با همکاری دولت و مؤسسات ملی وبین المللی همواره تلاش مینماید.


اگر شما از مستفیدین و یا یکی از ذینفعان پروژه ای ما هستید ویا بالای کار و فعالیت موسسه TACT پشنهاد و انتقاد دارید لطفا با ما یک به یک ملاقات کنید٬ با تلیفون و یا پیام کوتاه تماس بگیرید و یا هم ایمیل بفرستید

Email:crm@tact.org.af  

Email:director@tact.org.af

Phone: 0093(0)700280398

این وسیله برای  انتقاد٬ درخواست و پاسخگویی به نظرات مستفیدین و ذینفعان خدمات ما طراحی 
شده است. پاسخ شما به ما کمک می کند تا پروژه های TACT که مسئول اجرای آن میباشد بهبود 
یافته و ارزیابی شوند.